Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΧ

Τα θέματα Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΧ (τιμές χρέωσης για Νερό, Αποχέτευση, Τέλη Σύνδεσης κ.λ.π.), καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμό  148/2017 Απόφαση Δ.Σ με θέμα «Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Χερσονήσου». Η απόφαση κατάργησε κάθε προηγούμενη απόφαση που ρύθμιζε θέματα τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης – αποχέτευσης, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ενιαίο τιμολόγιο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Η Απόφαση 148/2017 τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ.Σ. 19/2024 με τίτλο: «Τροποποίηση της 148/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΟΟΛΝΞ-ΙΙΘ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου – ΠΕΡΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ», με την οποία ορίστηκε νέα κλίμακα τιμολόγησης, με έναρξη ισχύς το τετράμηνο 2024Α΄.

  • Για να κατεβάσετε την Απόφαση 19/2024 (ΑΔΑ: 9ΣΠΜΟΛΝΞ-Π7Ψ) κάντε κλικ εδώ

Κλίμακα Τιμολόγησης Ύδρευσης

κλιμακα κυβικων Τιμή ανά μ3 ανά τετράμηνο
Από
Έως
0
25
0,476 €
25
50
0,748 €
50
100
1,088 €
100
200
1,360 €
200
300
1,564 €
300
400
1,700 €
400
500
1,904 €
500
1.000
1,972 €
πάνω από 1.000
2,040 €

Τα Τέλη Χρήσης της αποχέτευσης υπολογίζονται ανάλογα µε την ποσότητα νερού που καταναλώνεται και αντιπροσωπεύει το κόστος που απαιτείται για τη µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυµάτων που παραλαµβάνονται από κάθε ακίνητο. Τα τέλη χρήσης υπολογίζονται σε ποσοστό 75% της αντίστοιχης αξίας της ύδρευσης, για όλες τις χρήσεις και όλες τις κατηγορίες ακινήτων.

Έκπτωση Συνέπειας Καταναλωτή

Χορηγείται έκπτωση συνέπειας 10% στους καταναλωτές εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχουν εξοφλήσει πλήρως και εμπρόθεσμα όλες τις οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης.

2. Δεν θα πρέπει να έχουν ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες δόσεις διακανονισμού μέχρι την έκδοση του επόμενου λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης.

Η έκπτωση συνέπειας χορηγείται με την έκδοση του επόμενου λογαριασμού.

Κοινωνικό τιμολόγιο

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης Κοινωνικού τιμολογίου, μειωμένου κατά 40% για τα τέλη χρήσης ύδρευσης και αποχέτευσης, με συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 1069/1980 όπως αυτό τροποποιήθηκε βάσει του νόμου 4483/2017, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Με την ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 135275/19.05.2017 (ΦΕΚ Β|1751/22-05-2017), ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι Γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος ενώ προσδιορίστηκε η μέθοδος και οι διαδικασίες για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.

Ειδικότερα η ως άνω απόφαση έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίζει:

α) ότι η τιμολογιακή πολιτική για το νερό παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και,

β) επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, όπως καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες.

Η εφαρμογή της Κ.Υ.Α. είναι υποχρεωτική για όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και οι Δ.Ε.Υ.Α. και υλοποιείται ανελλιπώς από τις  31/12/2017 και έπειτα, ενώ η εφαρμογή της ελέγχεται σε ετήσια βάση.

Εξέλιξη αποφάσεων Τιμολογιακής Πολιτικής

Η Απόφαση 148/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΟΟΛΝΞ-ΙΙΘ) με θέμα «Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Χερσονήσου» κατάργησε κάθε προηγούμενη απόφαση που ρύθμιζε θέματα τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης – αποχέτευσης και θέσπισε για πρώτη φορά ενιαίο τιμολόγιο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

  • Για να κατεβάσετε την Απόφαση 148/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΟΟΛΝΞ-ΙΙΘ) κάντε κλικ εδώ.

Η Απόφαση 148/2017 τροποποιήθηκε ως προς τον μηχανισμό υπολογισμού των τελών χρήσης αποχέτευσης με την απόφαση Δ.Σ. 28/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΙ1ΟΛΝΞ-ΑΞΡ) που αφορά την Τροποποίηση της 148/2017 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. – Τιμολογιακή Πολιτική ως προς την αναλυτική περιγραφή του μηχανισμού υπολογισμού των τελών χρήσης αποχέτευσης ακινήτων.

• Για να κατεβάσετε την Απόφαση 28/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΙ1ΟΛΝΞ-ΑΞΡ) κάντε κλικ εδώ.

Ο μηχανισμός εκτίμησης και υπολογισμού των οφειλόμενων τελών χρήσης αποχέτευσης των καταλυμάτων που παρουσιάζουν αποκλίνουσες καταναλώσεις ύδατος αναστάλθηκε για το έτος 2020, με την Απόφαση Δ.Σ. 161/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ0ΑΟΛΝΞ-2Χ4) με θέμα: «Αναστολή εφαρμογής μηχανισμού χρέωσης τελών χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2020 – τουριστικών καταλυμάτων που παρουσιάζουν χαμηλές, αποκλίνουσες καταναλώσεις ύδρευσης, λόγω πανδημίας COVID19».

• Για να κατεβάσετε την Απόφαση 161/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ0ΑΟΛΝΞ-2Χ4) κάντε κλικ εδώ.

Με την Απόφαση Δ.Σ. 99/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΙΘΟΛΝΞ-34Ρ) με θέμα: «Μηχανισμός χρέωσης τελών χρήσης αποχέτευσης τουριστικών καταλυμάτων που παρουσιάζουν χαμηλές, αποκλίνουσες καταναλώσεις ύδρευσης. Εξέταση αιτήματος ένωσης ξενοδόχων Ηρακλείου για διόρθωση και αναστολή εφαρμογής για το έτος 2021 λόγω πανδημίας COVID19», βελτιώθηκε ο μηχανισμός και προσαρμόστηκε καλύτερα με βάση τα δεδομένα και την εμπειρία από την εφαρμογή του τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να πετυχαίνει το σκοπό του επιφέροντας τη μικρότερη δυνατή όχληση στους καταναλωτές.

• Για να κατεβάσετε την Απόφαση 99/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΙΘΟΛΝΞ-34Ρ) κάντε κλικ εδώ.