Αποχέτευση της ΔΕΥΑΧ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Για μια νέα σύνδεση με το δίκτυο της Αποχέτευσης ο δημότης-ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά και την αίτηση στο email: info@deyahers.gr)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

    1. Αίτηση αποχέτευσης (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ).

    2.  Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώνεται ότι :

         (1)  Τα στοιχεία της αίτησή του είναι αληθή, ενώ αν από έλεγχο η διασταύρωση στοιχείων                                  προκύψουν διαφορές, αυτές θα ληφθούν υπόψη χωρίς άλλη αίτησή του.

        (2)  Θα ενημερώσει τη ΔΕΥΑΧ για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο ακίνητό του (μεταβολή                               επιφανειών αλλαγή χρήσης κλπ.).

        (3)  Έλαβε γνώση του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ και της Τιμολογιακής Πολιτικής τα                         οποία και αποδέχεται.

        (4)  Τα νερά της βροχής δεν διοχετεύονται στην αποχέτευση ακαθάρτων.

        (5)  Έχει καταργήσει τον βόθρο (εφόσον υπήρχε)

        (6)  Ανάλογα με το είδος των λυμάτων θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπει ο

               Κανονισμός και η κείμενη νομοθεσία (τοποθέτηση λιποσυλλέκτη, βορβοσυλλέκτη κλπ).

        (7)  Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης θα προσκομίσει στη ΔΕΥΑΧ βεβαίωση υδραυλικού ότι η

             σύνδεση στο δίκτυο της αποχέτευσης έγινε με ορθό τρόπο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα με (4),(5),(6).

3. Εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτροδότησης του ακινήτου στον οποίο αναγράφονται τα τ.μ.

4. Λογαριασμό υδροδότησης του ακινήτου (ΔΕΥΑΧ), για τη διασταύρωση των κωδικών και την

ταυτοποίηση του ακινήτου.

5. Άδεια οικοδομής και διάγραμμα κάλυψης, ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η έκταση του

κτίσματος.

6. Πρόσφατο αντίγραφο του (Ε9) με το εν λόγω ακίνητο.

7. Άδεια λειτουργίας (για επαγγελματικές χρήσεις)

8. Σήμα ΕΟΤ για τα ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

9. Δήλωση Τ.Α.Π. από το Δήμο Χερσονήσου για ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Ελλείψει οικοδομικής άδειας μπορεί να γίνει δεκτό άλλο έγγραφο, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ.

Β. ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα αναφερόμενα έντυπα και δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF και WORD 

 • Αίτηση Αποχέτευσης σε μορφή WORD & PDF
 • Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή WORD &  PDF
 • Δικαιολογητικά για σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης εδώ.

                                                     Γ. ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η χρέωση της αποχέτευσης αποτελείται από τρία διαφορετικά τέλη:

 • Τα Τέλη Χρήσης της αποχέτευσης τα οποία υπολογίζονται ανάλογα με την ποσότητα νερού που καταναλώνεται και αντιπροσωπεύει το κόστος που απαιτείται για την μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων που παραλαμβάνονται από κάθε ακίνητο. Τα τέλη χρήσης υπολογίζονται σε ποσοστό 60% επί της καθαρής αξίας της ύδρευσης για όλες τις χρήσεις και όλες τις κατηγορίες ακινήτων.
 • Το Τέλος Σύνδεσης αντιπροσωπεύει το κόστος της ιδιωτικής παροχής που απαιτείται για την σύνδεση του κάθε ακινήτου με τον κεντρικό αγωγό (φρεάτιο ιδιωτική παροχής μπροστά από κάθε ακίνητο, τμήμα του αγωγού έως τον κεντρικό αγωγό κλπ). Η χρέωση είναι 350€ πλέον ΦΠΑ 24% για όλες τις παροχές ανεξαρτήτως χρήσης και μεγέθους αποχετευόμενου ακινήτου καθώς και απόστασης από τον άξονα του αγωγού αποχέτευσης πάνω στο δρόμο και έως 6 μέτρα μήκος. Αν απαιτείται μεγαλύτερο μήκος για την κατασκευή κρίνεται ως προς την εφικτότητα από την τεχνική υπηρεσία και χρεώνεται απολογιστικά.
 • Το Τέλος Δικαιώματος Σύνδεσης αφορά το εφάπαξ τέλος για την σύνδεση του κάθε ακινήτου με την αποχέτευση και διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακας 7: Τέλος Δικαιώματος Σύνδεσης Αποχέτευσης

σε όλες τις περιοχές

 

Χρέωση/τμ

Φ.Π.Α.

Τελικό Ποσό/τμ

Οικίες

2,00 €

0,48 €

2,48 €

Τουριστικό 1 ή 2 Αστεριών ή κλειδιών

3,00 €

0,72 €

3,72 €

Τουριστικό 3 ή 4 Αστεριών ή κλειδιών

5,00 €

1,20 €

6,20 €

Τουριστικό 5 Αστεριών ή κλειδιών

7,00 €

1,68 €

8,68 €

Εμπορικά – Γραφεία

3,00 €

0,72 €

3,72 €

Χώροι σίτισης, Διασκέδασης, Πλυντήρια

4,00 €

0,96 €

4,96 €

 1. Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται στο 60% επί της καθαρής αξίας ύδρευσης και χρεώνεται κάθε φορά που εκδίδεται λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης σε όλα τα ακίνητα που έχουν δυνατότητα σύνδεσης στην αποχέτευση, ανεξάρτητα από το αν έχουν συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ή όχι.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για όλα τα ακίνητα που έχουν πρόσβαση σε αυτό.

 1. Τέλη χρήσης, σύνδεσης και δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης καταβάλλονται εκ του Νόμου και για ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου και για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Χερσονήσου ή των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χερσονήσου και τους Ιερούς Ναούς.
 2. Το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης (το εφάπαξ κόστος της ιδιωτικής παροχής) είναι 350 € / παροχή (φρεάτιο), ανεξαρτήτως χρήσης και μεγέθους αποχετευόμενου ακινήτου καθώς και απόστασης από τον άξονα του αγωγού αποχέτευσης πάνω στο δρόμο και έως 6 μέτρα μήκος. Αν απαιτείται μεγαλύτερο μήκος για την κατασκευή κρίνεται ως προς την εφικτότητα από την Τεχνική Υπηρεσία και χρεώνεται απολογιστικά.
 3. Κτίσματα τα οποία κατά δήλωση του ιδιοκτήτη τους είναι ακατοίκητα, η κατανάλωση νερού ύδρευσης δεν υπερβαίνει τα 5 κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο ή 15 κυβικά ανά έτος και είναι ασύνδετα στο δίκτυο αποχέτευσης δεν υποχρεούνται σε καταβολή τελών σύνδεσης και δικαιώματος σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης. Με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θα δηλώνεται το ακατοίκητο καθώς και ότι όταν εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι θα δηλώσει την υποχρέωση του κτίσματος και θα καταβάλει τα προβλεπόμενα τα προβλεπόμενα τέλη σύνδεσης στην αποχέτευση. Τα τέλη χρήσης αποχέτευσης επιβάλλονται και στα ακίνητα αυτά σε κάθε περίπτωση.
 4. Κτίσματα όπου υπάρχει υπόγειος χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν βοηθητικός χώρος του όλου κτίσματος σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, η επιφάνεια του υπόγειου χώρου υπολογίζεται στο ήμισυ.

                                                     Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Τα τέλη σύνδεσης και δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης επιβάλλονται άπαξ, αφορούν  αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι τον εκάστοτε χρήστη του ακινήτου. Η καταβολή τους γίνεται με τους παρακάτω τρόπους, έναν από τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου:

 • 20% Έκπτωση επί του συνολικού ποσού για εφάπαξ καταβολή
 • Το 10% του συνολικού ποσού προ ΦΠΑ συν ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό, αμέσως μετά την αίτηση σύνδεσης και το υπόλοιπο σε 3 ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις στην περίπτωση που το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ είναι μικρότερο των €2.000,00.
 • Το 10% του συνολικού ποσού προ ΦΠΑ συν ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό, αμέσως μετά την αίτηση σύνδεσης και το υπόλοιπο σε 4 ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις στην περίπτωση που το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ είναι μεταξύ €2.000,00 έως €5.000,00.
 • Το 10% του συνολικού ποσού προ ΦΠΑ συν ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό, αμέσως μετά την αίτηση σύνδεσης και το υπόλοιπο σε 5 ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις στην περίπτωση που το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ είναι μεγαλύτερο των €5.000,00.
 • Στην περίπτωση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των δόσεων δίδεται έκπτωση συνέπειας 10% επί του ποσού, η οποία θα διαγράφεται εφόσον εξοφλείται ο διακανονισμός εμπρόθεσμα.

Η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού ή της προκαταβολής θα γίνεται με την διεκπεραίωση της αίτησης σύνδεσης.

Για οφειλές της αποχέτευσης, πέραν της λήψης οποιονδήποτε άλλων μέτρων, είναι δυνατή εκτός της διακοπής της αποχέτευσης και η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ακόμη και αν έχουν εξοφληθεί οι αντίστοιχες οφειλές που αφορούν την ύδρευση.

Η τιμολογιακή πολιτική της αποχέτευσης καθορίστηκε με την απόφαση με αριθμό 148/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκε με την 541/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Οι αποφάσεις της τιμολογιακής πολιτικής είναι αναρτημένες στην αντίστοιχη ενότητα της Εξυπηρέτησης Πελατών της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ

Η Απόφ. 198/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΨΟΛΝΞ-ΟΦΘ) με θέμα τον Κανονισμό των Δικτύων Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ αναφέρει τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ. Στον Κανονισμό προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο, οι οικονομικοί όροι καθώς και άλλες διατάξεις σύμφωνα με το Νόμο 1069/80.

 • Απόφ. 198/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΨΟΛΝΞ-ΟΦΘ) «Κανονισμός Δικτύων Αποχέτευσης ΔΕΥΑΧ» εδώ.