Λοιπές Διαδικασίες

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

Για τις παρακάτω διαδικασίες, ο δημότης-ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τα παρακάτω έντυπα και δικαιολογητικά:

(Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά και την αίτηση στο email: info@deyahers.gr

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΧ

Για αίτημα, το οποίο δεν αφορά τις ήδη τυποποιημένες αιτήσεις που είναι διαθέσιμες στα προηγούμενα μενού της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΧ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Έντυπο Γενικής Αίτησης  (π.χ. για έλεγχο του υδρομέτρου σας, για ένσταση κατά του λογαριασμού σας, αφαίρεση υδρομέτρου κ.λ.π.). Μαζί με την αίτηση θα επισυνάψετε οποιοδήποτε άλλο έντυπο θέλετε και που αφορά το ζήτημα της αίτησης σας.

Α1. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

Το αναφερόμενο έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή PDF και WORD

 • Γενική Αίτηση ΔΕΥΑΧ σε μορφή  PDF
 • Στην περίπτωση υπογραφής από τρίτο πρόσωπο, χρειάζεται επικυρωμένη εξουσιοδότηση από gov.gr ή ΚΕΠ καθώς και η αστυνομική ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου.

Β. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Β1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 1. Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώνεται ότι :
 • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Αλλαγής Επωνυμίας Ιδιοκτήτη είναι αληθή.
 • Ο υπογράφων είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
 • Έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ, της Τιμολογιακής Πολιτικής, καθώς και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • Θα ενημερώνει εγγράφως τη ΔΕΥΑΧ για κάθε αλλαγή στοιχείων (ιδιοκτήτη, καταναλωτή, χρήσης κ.τ.λ.).
 1. Αποδεικτικό έγγραφο ιδιοκτησίας (Συμβόλαια, Διαθήκη κλπ.)
 2. Ε9 στο οποίο δηλώνεται το εν λόγω ακίνητο (εάν υπάρχει συνιδιοκτησία θα πρέπει να υποβάλλει και ο άλλος ιδιοκτήτης το Ε9, όπως και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να συναινεί το υδρόμετρο να μεταφερθεί στα στοιχεία του ιδιοκτήτη που θα αποφασιστεί από τους ίδιους ποιος θα είναι)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Στην περίπτωση υπογραφής από τρίτο πρόσωπο, χρειάζεται επικυρωμένη εξουσιοδότηση από gov.gr ή ΚΕΠ καθώς και η αστυνομική ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου.

Προσοχή: Για να προβεί η υπηρεσία σε αλλαγή ιδιοκτησίας, το υδρόμετρο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρωστάει.

Β2. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα αναφερόμενα έντυπα και δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF και WORD

 • Αίτηση Αλλαγής Επωνυμίας Ιδιοκτήτη σε μορφή WORD & PDF
 • Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή WORD & PDF
 • Δικαιολογητικά για την αλλαγή επωνυμίας ιδιοκτήτη PDF

Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Γ1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΗ

 1. Αίτηση αλλαγής καταναλωτή (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώνεται ότι :
 • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Αλλαγής Επωνυμίας Καταναλωτή είναι αληθή.
 • Ο υπογράφων είναι ο υπόχρεος/ενοικιαστής του ακινήτου.
 • Έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ, της Τιμολογιακής Πολιτικής, καθώς και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • Θα ενημερώνει εγγράφως τη ΔΕΥΑΧ για κάθε αλλαγή των στοιχείων του ως υπόχρεου – καταναλωτή
 1. Μισθωτήριο
 2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (για εταιρίες)
 3. Πιστοποιητικό ισχύουσας Εκπροσώπησης (για εταιρίες)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Στην περίπτωση υπογραφής από τρίτο πρόσωπο, χρειάζεται επικυρωμένη εξουσιοδότηση από gov.gr ή ΚΕΠ καθώς και η αστυνομική ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου.

 

Γ2. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα αναφερόμενα έντυπα και δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF και WORD

 • Αίτηση Αλλαγής Επωνυμίας Καταναλωτή σε μορφή WORD & PDF
 • Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή WORD & PDF
 • Δικαιολογητικά για την αλλαγή επωνυμίας καταναλωτή PDF

Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗ

Δ1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

 1. Αίτηση παροχής επιπλέον υδρομέτρου (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ).
 2. Αποδεικτικό έγγραφο ιδιοκτησίας (Συμβόλαια, Διαθήκη, Κάθετης ή Οριζόντιας περιουσίας κλπ.)
 3. Μισθωτήριο και Άδεια Λειτουργίας του καταστήματος (σε περιπτώσεις που γίνεται χρήση ποσότητας νερού)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Στην περίπτωση υπογραφής από τρίτο πρόσωπο, χρειάζεται επικυρωμένη εξουσιοδότηση από gov.gr ή ΚΕΠ καθώς και η αστυνομική ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου.

Προσοχή: Για να προβεί η υπηρεσία στην τοποθέτηση της νέας παροχής, θα πρέπει πρώτα να εξοφληθεί το Παράβολο Σύνδεσης.

 

Δ2. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα αναφερόμενα έντυπα και δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF και WORD

 • Αίτηση Επιπλέον Παροχής σε μορφή WORD & PDF
 • Δικαιολογητικά για την επιπλέον παροχή υδρομέτρου PDF

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Καταναλωτών στο τηλ. 28970-32407 (εσωτ. 403, 405, 408, 424) ή να μας στείλετε email στο log@deyahers.gr