Νερό και Λύματα

Αποτελέσματα Αναλύσεων Υδάτων και Λυμάτων

Στοιχεία Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Για τον έλεγχο ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πραγματοποιούνται τακτικές αναλύσεις σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο. Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραμέτρων (μικροβιολογικές, χημικές, ενδεικτικές) που παρακολουθούνται, προκύπτουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και εξαρτώνται από τον όγκο νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης παροχής που ανήκει το εκάστοτε σημείο δειγματοληψίας.


Οι αναλύσεις δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ και παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας. Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων νερού ανά σημείο δειγματοληψίας. Επιλέξτε ως Οργανισμό τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου και μετακυλήστε τον χάρτη για να βρείτε την επιθυμητή περιοχή: Ανάλυση υδάτων

 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Για τον έλεγχο ποιότητας της επεξεργασίας λυμάτων των Ε.Ε.Λ. (Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων) της Δ.Ε.Υ.Α Χερσονήσου, λαμβάνονται δείγματα σε χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για παρακολούθηση, μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις.

Οι αναλύσεις αυτές και οι αποδόσεις των μονάδων δημοσιεύονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μετακυλήστε τον χάρτη για να εντοπίσετε τις Εγκαταστάσεις Βιολογικών Καθαρισμών του Δήμου Χερσονήσου και να δείτε τις λεπτομέρειες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Ανάλυση λυμάτων