Ρύθμιση Οφειλών – Διακανονισμοί

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο κύριος σκοπός του διακανονισμού οφειλών της ΔΕΥΑΧ είναι να επανέλθει ο λογαριασμός του καταναλωτή σε κανονικότητα, κυρίως όσο αφορά την τακτική εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών, ώστε να μην παρουσιάζεται άθροιση και συσσώρευση χρέους στον καταναλωτή που δυσκολεύεται και το χρέος του να καθίσταται βιώσιμο. Για το λόγο αυτό έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να δίδεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης τρεχόντων λογαριασμών που θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου της ρύθμισης, κατανεμημένων στις υπολειπόμενες δόσεις του διακανονισμού.

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα στη ΔΕΥΑΧ είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια το Τμήμα Διακανονισμού ετοιμάζει το δοσολόγιο με τους κωδικούς πληρωμής και το Συμφωνητικό Ρύθμισης το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον αιτούντα και την Υπηρεσία.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης το Τμήμα αποστέλλει το δοσολόγιο και το Συμφωνητικό στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα πρέπει να το επιστρέψει υπογεγραμμένο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr επιλέγοντας την “Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου” εδώ . Η ρύθμιση επικυρώνεται με την άμεση πληρωμή της 1ης δόσης.

Σε περίπτωση οφειλής άνω των 10.000€ απαιτείται φυσική παρουσία καθώς πρέπει να κατατεθούν και να υπογραφούν αντίστοιχες συναλλαγματικές στη ΔΕΥΑΧ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των δόσεων και των νέων λογαριασμών που θα εκδοθούν στη συνέχεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του διακανονισμού.

Α. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΑ) & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Είναι σκόπιμο και σημαντικό να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών (Στάδια Διακανονισμού) καθώς και τις υποχρεώσεις σας πριν συνάψετε τον διακανονισμό σας.

Ο καταναλωτής δικαιούται να διακανονίσει την οφειλή του ανάλογα με το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται. Ένας διακανονισμός δύναται να υλοποιηθεί σε τρία στάδια με το κάθε στάδιο να διαφοροποιείται σε προϋποθέσεις και υποχρεώσεις.

Οι οφειλές που διακανονίζονται με τους τρόπους που αναλύονται παρακάτω δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους, εφόσον τελικά τηρηθεί η ρύθμιση (άτοκος διακανονισμός).

Αν ο διακανονισμός δεν τηρηθεί και πραγματοποιηθεί επαναφορά του, αθροίζονται όλες οι οφειλές που έχουν σχηματιστεί μαζί με τους ανεξόφλητους τρέχοντες λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί, απόλλυνται τα ευεργετήματα της ρύθμισης και το συνολικό ποσό τοκίζεται από το σημείο που είχε σταματήσει η επιβολή τόκων λόγω διακανονισμού, έως σήμερα. Το συνολικό ποσό καθίσταται απαιτητό στο σύνολό του και διεκδικείται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου της διακοπής της παροχής, της βεβαίωσης της οφειλής στην εφορία (αρμόδια ΔΟΥ) με παράλληλη δέσμευση ΑΦΜ, δικαστική διεκδίκηση κλπ.

 1. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες

Α) Εξόφληση εφάπαξ

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 85% των προσαυξήσεων. Το 50% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται μέχρι εντός μηνός.

 

Β) Εξόφληση με δόσεις

Για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις δόσεων, αυτές πρέπει να είναι ισόποσες, ώστε να μην γίνεται περαιτέρω μετακύλιση της οφειλής. Για ρύθμιση οφειλής πάνω από 10.000€ κατατίθενται αντίστοιχες επιταγές ή συναλλαγματικές στην ΔΕΥΑΧ.

 

Β1) Εξόφληση σε 6 μήνες με δόσεις και προκαταβολή του 30% του ποσού

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 70% των προσαυξήσεων. Το 30% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται με ισόποσες δόσεις.

 

Β2) Εξόφληση σε 6 μήνες με δόσεις

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 60% των προσαυξήσεων. Το τελικό ποσό εξοφλείται εντός εξαμήνου, με ισόποσες, η πρώτη των οποίων καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και την σύνταξη του συμφωνικού.

 

Β3) Εξόφληση σε 12 μήνες με δόσεις και προκαταβολή του 30% του ποσού οφειλής

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 50% των προσαυξήσεων. Το 30% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται με ισόποσες δόσεις.

 

Β4) Εξόφληση σε 12 μήνες με δόσεις

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 40% των προσαυξήσεων. Το τελικό ποσό εξοφλείται εντός δωδεκαμήνου με ισόποσες, η πρώτη των οποίων καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και την σύνταξη του συμφωνικού

 

Β5) Εξόφληση σε 24 μήνες με δόσεις

Παρέχεται μόνο στους καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο “Κοινωνικό Τιμολόγιο’’. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 40% των προσαυξήσεων. Το τελικό ποσό εξοφλείται εντός εικοσιτετραμήνου με ισόποσες δόσεις.

Στην περίπτωση όπου δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο πρώτο στάδιο της ρύθμισης ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει εφάπαξ, οπότε και παραμένουν τα ευεργετήματα του πρώτου σταδίου.

Διαφορετικά η οφειλή μπορεί να διακανονιστεί με βάση το δεύτερο στάδιο:

 1. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες

Α) Εξόφληση με δόσεις χωρίς αφαίρεση ποσοστού προσαυξήσεων

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ανανέωση του διακανονισμού χωρίς τα οφέλη μείωσης των προσαυξήσεων. Συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί και εκκρεμεί η πληρωμή τους, καθώς και οι προσαυξήσεις για το σύνολο των οφειλών τη στιγμή της σύναψης του νέου διακανονισμού.

Στην περίπτωση όπου δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο τρίτο στάδιο:

 1. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες

Α) Εξόφληση σε έως 12 μήνες με δόσεις και προκαταβολή του 30% του ποσού

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται με τη σύνταξη του συμφωνητικού η άμεση καταβολή του 30% του συνόλου της οφειλής που υφίσταται εκείνη τη στιγμή, χωρίς ευεργετήματα μείωσης προσαυξήσεων. Το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, με την υποχρέωση εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών που θα εκδοθούν κατά την διάρκεια των δόσεων αυτών, ή την ενσωμάτωσής τους έως τη λήξη του διακανονισμού με τον επιμερισμό τους στις υπολειπόμενες δόσεις.

 

Η εφαρμογή του σταδίου αυτού μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση όπου έχει προκύψει πρότερη βεβαίωση ποσού στη Δ.Ο.Υ. Ο καταναλωτή οφείλει, έως τη λήξη διακανονισμού του τρίτου σταδίου, να έχει διακανονίσει το ποσό και να έχει καταθέσει την πρώτη δόση της ρύθμισης στη Δ.Ο.Υ.

Αν δεν τηρηθεί ούτε το τρίτο στάδιο διακανονισμού λόγω ασυνέπειας του καταναλωτή, η παροχή ύδρευσης διακόπτεται και η οφειλή βεβαιώνεται μονομερώς από την Υπηρεσία στην αρμόδια ΔΟΥ (εφορία) χωρίς άλλη ιδιαίτερη ειδοποίηση.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη σύναψη διακανονισμού ο δημότης- ιδιοκτήτης – καταναλωτής πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά και την αίτηση στο email: diakanonismoi@deyahers.gr)

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΗ

 1. Αίτηση διακανονισμού (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης Οφειλής, όταν αναλαμβάνει την οφειλή τρίτος (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ)
 3. Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π)
 4. Λογαριασμός ύδρευσης-αποχέτευσης του ακινήτου
 5. Εξουσιοδότηση, όταν η αίτηση Διακανονισμού υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

 1. Αίτηση διακανονισμού (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης Οφειλής, όταν αναλαμβάνει την οφειλή τρίτος (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ)
 3. Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π)
 4. Λογαριασμός ύδρευσης-αποχέτευσης του ακινήτου
 5. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 6. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
 7. Σφραγίδα εταιρίας
 8. Εξουσιοδότηση, όταν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο

Γ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα αναφερόμενα έντυπα και δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF και WORD

 • Αίτηση Διακανονισμού σε μορφή WORD &  PDF
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης Οφειλής σε μορφή WORD & PDF
 • Δικαιολογητικά για Διακανονισμό PDF

Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ ΔΕΥΑΧ

Από το 2012 και έπειτα, με αποφάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης (85/2012, 107/2012, 202/2012, 184/2013, 208/2013, 43/2014), εφαρμόζεται συνεχόμενα το μέτρο της δυνατότητας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ακολούθησε η 13/2015 (ΑΔΑ: 7Ν88ΟΛΝΞ-5ΥΙ) τροποποιημένη με τις 12/2017 (ΑΔΑ: Ω4Χ9ΟΛΝΞ-ΥΣ9) & 28/2018 (AΔΑ: 7ΧΧ5ΟΛΝΞ-Υ7Β) αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ.

Οι επίκαιρες αποφάσεις που εφαρμόζονται σήμερα είναι η Απόφαση 10/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Β3ΟΛΝΞ-Υ5Λ) στην οποία ενσωματώνονται όλες οι τροποποιήσεων που είχαν προηγηθεί και περιλαμβάνει τα δύο πρώτα στάδια υλοποίησης ενός διακανονισμού, και η Απόφαση 160/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛΧΟΛΝΞ-ΧΥΔ) με την οποία εγκρίθηκε η εισαγωγή ενός τρίτου σταδίου διακανονισμού και η παράταση ισχύος των διακανονισμών για δύο ακόμη έτη. Οι αποφάσεις αυτές ακολουθούν:

 • Απόφ. 10/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Β3ΟΛΝΞ-Υ5Λ) «Παράταση δυνατότητας ρύθμισης οφειλών καταναλωτών της ΔΕΥΑΧ και τροποποιήσεις, σε συνέχεια των 13/2015 (ΑΔΑ: 7Ν88ΟΛΝΞ-5ΥΙ) & 12/2017 (ΑΔΑ: Ω4Χ9ΟΛΝΞ-ΥΣ9) & 28/2018 (AΔΑ: 7ΧΧ5ΟΛΝΞ-Υ7Β) αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ» εδώ
 • Απόφ. 160/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛΧΟΛΝΞ-ΧΥΔ) «Παράταση Δυνατότητας Ρύθμισης οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε συνέχεια των 13/2015 (ΑΔΑ: 7Ν88ΟΛΝΞ-5ΥΙ), 12/2017 (ΑΔΑ: Ω4Χ9ΟΛΝΞ-ΥΣ9), 28/2018 (AΔΑ: 7ΧΧ5ΟΛΝΞ-Υ7Β) & 10/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Β3ΟΛΝΞ-Υ5Λ) Αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διακανονισμών στο τηλ. 28970-32407 (εσωτ. 421) ή να μας στείλετε email στο diakanonismoi@deyahers.gr