Δ.Ε.Υ.Α ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ίδρυση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ. Ε. Υ. Α. Χ.) με διοικητική έδρα τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Μαλίων της Δημοτικής Ενότητα Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, στη σημερινή της μορφή έχει προέλθει: 

  • από τη συγχώνευση της παλιάς Δ.Ε.Υ.Α. Μαλίων με την παλιά Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (Φ.Ε.Κ. 812/10-05-2011/τεύχος Β΄)
  • από την επέκταση στις Δημοτικές Ενότητες Γουβών & Επισκοπής (Φ.Ε.Κ.1030/04-04-2012/τεύχος Β΄) όπου την ύδρευση – αποχέτευση εξυπηρετούσαν ο παλιός Δήμος Γουβών, ο παλιός Δήμος Επισκοπής και ο Σύνδεσμος πρώην Κοινοτήτων Επισκοπής, Ανωπόλεως, Άνω και Κάτω Βάθειας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010  και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1069/1980). Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα μέλη.

Το κεφάλαιο της Επιχείρησης, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 5.571.549,71 €, προήλθε από περιουσία την οποία συνεισέφεραν οι Δήμοι Χερσονήσου και Μαλίων κατά την ίδρυση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων

Με τη σύσταση αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980, δημιουργήθηκε ένας φορέας με διοικητική  και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, ο οποίος αντιμετωπίζει ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς του, με την εκμετάλλευση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των έργων αυτών από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση, καθώς και από ίδιους πόρους, όπως προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από το ν. 1069/1980 (αριθ. 1 παρ. 2 ν. 1069/1980).

 Σκοπός − Εκμετάλλευση

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η άσκηση της πάσης φύσης δραστηριότητας του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου και πιο ειδικά:

α) την παραγωγή, διαχείριση και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος/αγαθού που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, 

β) τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία των αστικών λυμάτων από τους καταναλωτές του Δήμου Χερσονήσου και την παραγωγή «επεξεργασμένων αστικών λυμάτων κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, στις πλείστες των περιπτώσεων δε, διατίθενται δωρεάν και για άρδευση ελαιοδέντρων.

γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία  έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, δικτύων διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, καθώς και παρεμφερών με τη δραστηριότητά της μονάδων, όπως συστήματα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας για αυτοκατανάλωση, συστημάτων ευφυούς ελέγχου και διαχείρισης εγκαταστάσεων ύδρευσης- αποχέτευσης και άλλα. 

Πηγές Εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 1069/1980 περί κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ΔΕΥΑ, καθώς και τα προβλεπόμενα στην Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ΚΥΑ 135275/19.05.2017 (ΦΕΚ Β|1751/22-05-2017), «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται αποκλειστικά:

  • από την υποχρεωτική ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, μέσω των προβλεπόμενων τελών ύδρευσης – αποχέτευσης
  • από την χρηματοδότηση επενδύσεων – έργων ύδρευσης αποχέτευσης μέσω της συμμετοχής της επιχείρησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την  Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και  από Εθνικούς Πόρους της Χώρας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Σήμερα η ΔΕΥΑ Χερσονήσου διαχειρίζεται περίπου 18.500 υδρόμετρα ύδρευσης μέσω των οποίων εξυπηρετούνται 27.229 μόνιμοι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2021, στους οποίους όμως θα πρέπει να προστεθούν και οι επισκέπτες – τουρίστες που διαμένουν στα τουριστικά καταλύματα της περιοχής κατά την καλοκαιρινή περίοδο. και οι οποίοι ανεβάζουν τον πραγματικό πληθυσμό σε πάνω από 53.000 κατοίκους.

Προσωπικό επιχείρησης

 Η σύνθεση του προσωπικού έχει έως σήμερα, ως εξής: