Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Η ΔΕΥΑ  Χερσονήσου «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου» εν συντομία «ΔΕΥΑΧ», που εδρεύει στην Χερσόνησο Κρήτης, Διοικητική Υπηρεσία- Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, Τ.Κ. 70007, Μάλια, Δήμος  Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης και Τεχνική́ Υπηρεσία-  Βιολογικός Χερσονήσου, Τ.Κ. 70014, Λιμένας Χερσονήσου, Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης , αποκαλούμενη στο εξής χάριν συντομίας ως «ο Οργανισμός».

δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία και έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευση του Οργανισμού για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή ή ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής η οποία θα τροποποιηθεί αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και ενημέρωσης της παρούσας.

Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική. Για τη συνεργασία σας με τον Οργανισμό βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και λαμβάνετε πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής και αποδέχεστε τους όρους της. Προτείνεται, η ανά διαστήματα μελέτη της παρούσας πολιτικής για πιθανές αλλαγές.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ «δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Ταυτότητα του Οργανισμού

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου (στο εξής Οργανισμός)  είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα των φυσικών προσώπων που συνεργάζονται μαζί της. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζει την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών. Ο Οργανισμός έχει αναθέσει τη φιλοξενία και υποστήριξη της ιστοσελίδας της σε συνεργαζόμενη εταιρία-συνεργάτη, η οποία επέχει θέση εκτελούντα την επεξεργασία, ως προς την παρεχόμενη από αυτήν υπηρεσία, με ότι συνεπάγεται αυτό για τις υποχρεώσεις των μερών.

Ο Οργανισμός σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ΓΚΠΔ, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας. Συλλέγει τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργάζεται κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Συλλέγει τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειάζεται. Διατηρεί τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζει για την ακρίβειά τους ή για την διαγραφή και την διόρθωσή τους όταν αυτά είναι ανακριβή σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας. Διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη συνέχεια φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τους. Φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

 

Χρήση ιστοσελίδας Οργανισμού

Η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον τα παρέχετε εκούσια και με την επίσκεψή σας σε αυτήν ή αξιοποιώντας κάποια από τις δυνατότητες που αυτή παρέχει. Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της. Ο χρήστης της μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Αν στην ιστοσελίδα περιληφθούν (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης της καταχώρησης ένδειξης που υπάρχει σε αυτήν(ηλ/κες υπηρεσίες), τα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, κωδικός καταναλωτή, αριθμός υδρόμετρου, ένδειξη, τηλέφωνο) μεταφέρονται με σε εταιρικό e-mail του Οργανισμού και χρησιμοποιούνται προς απάντηση του αιτήματός σας αποκλειστικά. Για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία (πχ ενημερώσεις, newsletter, θα ζητηθεί ξεχωριστά η συγκατάθεσή σας. Προκειμένου να υποβάλλετε τη σχετική καταχώρηση ένδειξης του υδρομέτρου σας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική ενότητα.

 

ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.deyah.gr ο «Οργανισμός», ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

 

Ο «Οργανισμός» διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

Σε περίπτωση χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών λογαριασμών, απαιτείται η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), ο κωδικός ανάθεσης πάγιας εντολής όπως αναγράφεται στο λογαριασμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή μέσω SMS των νέων ειδοποιητηρίων λογαριασμών.

 

 

 

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά σας και τη διεύθυνση email.

Αν είστε πελάτης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου και αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα και θέλετε να το αναφέρετε θα συλλέξουμε υποχρεωτικά  το Ονοματεπώνυμο, το Τηλέφωνο Επικοινωνίας και τη διεύθυνση email.

 

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για τους παραπάνω σκοπούς η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο με βάση τη ρητή, ελεύθερη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή σας και αφού έχετε ενημερωθεί για τους όρους της παρούσας, μέσω της επίσκεψής σας σε αυτήν

Οι όροι της παρούσας για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τη λήψη της συγκατάθεσης όπου αυτό απαιτείται ισχύουν και για ανηλίκους εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται παρακάτω έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Ο Οργανισμός δεσμεύεται να απαντήσει και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητα τους ανά αιτούντα για πιθανή κατάχρηση ώστε να παρέχονται στον Οργανισμό τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 3 του ΓΚΠΔ. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω της σελίδας https:// www.deyahers.gr / τμήμα καταναλωτών/  Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να επιβληθεί η κοινοποίησή τους από τη σχετική νομοθεσία, για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα και για δική της χρήση και δεν διαθέτει προς πώληση ούτε διαβιβάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της σε τρίτους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται όχι περισσότερο από το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό των επιμέρους επεξεργασιών που γίνονται για αυτά και υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που καθορίζουν αυτόν. Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει έννομης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα. Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται βάσει δημοσίου συμφέροντος, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη που εξυπηρετεί ο σκοπός επεξεργασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση των διαδικασιών, αλλά και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη χορηγηθείσα από εσάς συγκατάθεση, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για κάθε έναν σκοπό μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα.

Οι ακριβείς χρόνοι τήρησης για κάθε επιμέρους διαδικασία επεξεργασίας, είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο επεξεργασιών που τηρεί ο Οργανισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις, που θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας:

1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που τηρούμε σχετικά με εσάς. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν προέρχονται από εσάς αλλά αποκτήθηκαν μέσω τρίτου.
 • την ύπαρξη διαδικασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.

2) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.

3) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • έχετε δηλώσει την εναντίωσή σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του δικαίου της ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου στο οποίο υπαγόμαστε
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

4) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

6) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά επιθυμείτε τον περιορισμό για λόγους που αφορούν νομικές αξιώσεις,
 • εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία κι έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν για όσο χρόνο απαιτεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε εσείς.

7) Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των σχετικών διατάξεων. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί η εναντίωσή σας παύει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Στο πλαίσιο του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Εάν αυτό συμβεί, θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τη σχετική λογική και τη σημασία και τις συνέπειες της επεξεργασίας για το άτομο.

Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την παρούσα όποτε προκύπτει κάποια διαφοροποίηση στο περιεχόμενο αυτής που χρήζει γνωστοποίησης. Εάν ο Οργανισμός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για νέο σκοπό που δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική, τότε θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα για τη νέα χρήση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας τους σχετικούς σκοπούς και τις συνθήκες επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

Ο Οργανισμός δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τηρεί ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η τήρηση της παρούσας γίνεται στο πλαίσιο την καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και με την ελεύθερη βούληση των μερών, με στόχο την καλή και αποδοτική συνεργασία με την προστασία όλων.

Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή. Στοιχεία Επικοινωνίας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλ: +302106475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ο Οργανισμός δεν έχει ευθύνη πέρα των περιπτώσεων που αποδεικνύεται εύλογα και δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αιτιολογημένης καθυστέρησης.

Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και δικαίωμα να απευθυνθείτε για οποιονδήποτε λόγο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού, μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyah@deyahers.gr . Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

Με εκτίμηση,

ΔΕΥΑ Χερσονήσου

 

ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Διοικητική Υπηρεσία – Μάλια

Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, Τ.Κ. 70007, Μάλια, Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης (χάρτης)

 • Τεχνική Υπηρεσία – Χερσόνησος

Βιολογικός Χερσονήσου, Τ.Κ. 70014, Λιμένας Χερσονήσου, Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης (χάρτης)

Επικοινωνία
E-mail support@deyahers.gr
Τηλ.: +30 28970 23325 – +30 6979720559
Φαξ: +30 28970 23002

Για να καλέσετε τα εσωτερικά τηλέφωνα καλείτε το 28970 32407 και όταν ακουστεί το ηχογραφημένο μήνυμα πληκτρολογείτε τον τριψήφιο αριθμό.
*Δεν ενθαρρύνεται η χρήση του φαξ ως τρόπος επικοινωνίας.