Προκηρύξεις

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει ανοικτό             διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, με τίτλο «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού…

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων…

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων», προϋπολογισμού 100.220,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσίμων…

Ανακοίνωση ΣΟΧ1Α/2024 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΧ 548/05-02-2024) πρόσληψης εννέα (9) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.  Έναρξη υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024   και καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.Για την…

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Χερσονήσου», προϋπολογισμού 7.253.593,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).Ο βασικός σκοπός του συστήματος…