Κοινωνικό Τιμολόγιο Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Το τιμολόγιο ύδρευσης είναι ενιαίο για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Χερσονήσου, και διαφοροποιείται ως προς τις οικιακές καταναλώσεις με κοινωνικά κριτήρια. Συγκεκριμένα μειώνονται κατά 40% σε σχέση με την ισχύουσα κλίμακα χρέωσης, τα τέλη χρήσης της ύδρευσης και της αποχέτευσης στις κατηγορίες καταναλωτών όπως αναφέρονται στην Απόφαση 148/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΟΟΛΝΞ-ΙΙΘ)  του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου».

Η έκπτωση ισχύει μόνο για οικιακές καταναλώσεις και για τα τέλη χρήσης μιας παροχής ύδρευσης μόνον, που εξυπηρετεί τον δικαιούχο, για όσο διάστημα αυτός έχει  πραγματικά την ιδιότητα αυτή ή προβλέπεται από τα δικαιολογητικά του, με ανώτατο επιδοτούμενο όριο τα 120 κυβικά νερού ανά τετράμηνο

Στο τέλος κάθε έτους, ο καταναλωτής που έχει ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει να προσκομίζει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα κάθε φορά δικαιολογητικά για τον επανέλεγχο των προϋποθέσεων ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να ενταχθεί και στο επόμενο έτος στην ειδική αυτή κατηγορία κατανάλωσης.

 

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές για την ένταξη τους στη λίστα του κοινωνικού τιμολογίου είναι ανά κατηγορία τα εξής:

Α. Οικογένειες Πολυτέκνων: 

όπως η ιδιότητά τους ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία, με τέκνα ηλικίας έως 18 ετών ή 23 ετών εφόσον σπουδάζουν.

 • Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή την κατεβάζετε σε word &  pdf)
 • Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο πολυτέκνων

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 • Βεβαίωση φοίτησης για τα παιδιά που σπουδάζουν.

 

Β. Οικογένειες Τριτέκνων:

όπως η ιδιότητά τους ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία, με τέκνα ηλικίας έως 18 ετών ή 23 ετών εφόσον σπουδάσουν και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 €

 • Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή την κατεβάζετε σε word & pdf)

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρημένη από την εφορία.

 • Βεβαίωση φοίτησης για τα παιδιά που σπουδάζουν.

 

Γ. Μονογονεϊκές Οικογένειες:

όπως η ιδιότητά τους ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

 • Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή την κατεβάζετε σε word & pdf)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρημένη από την εφορία.
 • Δικαστική απόφαση ή άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την Μονογονεϊκότητα.

 

Δ. Οικογένειες ΑμΕΑ:

όπου ο ενδιαφερόμενος ή/και τα τέκνα τους πάσχουν από αναπηρία κατά 67% και άνω και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. 

 • Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή την κατεβάζετε σε word & pdf)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρημένη από την εφορία.
 • Επίσημο αποδεικτικό με το ποσοστό αναπηρίας

 

 

Β. Ειδικό Τιμολόγιο για άπορους

 

Με βάση την Απόφαση 178/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΜΚΟΛΝΞ-3ΑΠ) του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΧ με την εισαγωγή ειδικού τιμολογίου για Απόρους» η Υπηρεσία τροποποίησε την Τιμολογιακή Πολιτική της ώστε και από την πλευρά της, που διαχειρίζεται ένα τόσο ζωτικό αγαθό, να παρέχει στους συνδημότες που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

 

Ειδικά για την κατηγορία των απόρων, η πρώτη κλίμακα χρέωσης (0-25 κυβικά ανά τετράμηνο), η οποία αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης, παραχωρείται χωρίς χρέωση και χωρίς πάγιο για κάθε εκδιδόμενο τετραμηνιαίο λογαριασμό, τόσο για τα τέλη ύδρευσης όσο κα για τα τέλη χρήσης αποχέτευσης. Οι υπόλοιπες κλίμακες εφαρμόζονται κανονικά, με την προβλεπόμενη κάθε φορά τιμή, μειωμένες κατά την προβλεπόμενη έκπτωση για το κοινωνικό τιμολόγιο. Ο έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων για την ένταξη γίνεται σε ετήσια βάση.

 

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές για την ένταξή τους στη λίστα του τιμολογίου απόρων είναι τα εξής:

 Άποροι (καταναλωτές χωρίς καθόλου πρόσοδο διαβίωσης)

 • Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή την κατεβάζετε σε word & pdf)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρημένη από την εφορία.
 • Επίσημο πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από την Διεύθυνση Πρόνοιας της Περιφέρειας ή από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου.