Αντικατάσταση του Δικτύου Διανομής πόσιμου ύδατος στον οικισμό Καρτερού

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός

563.945,90 €

Επιλέξιμη δαπάνη

563.945,90 €

Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

- €

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισμού Καρτερού του Δήμου Χερσονήσου, συνολικού μήκους περίπου 17.855 μέτρων. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής παρουσιάζει διάφορα προβλήματα με κυριότερο αυτό της παλαιότητας και των διαρροών.

Η υποδομή της περιοχής παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης καθώς σχεδόν όλοι οι σωλήνες είναι πεπαλαιωμένοι ενώ υπολογίζεται ότι χάνεται λόγω διαρροών, άνω του 50% του διανεμομένου ύδατος, ενώ σημαντικό μέρος των παλαιών δικτύων είναι φραγμένα από άλατα ακατάλληλου νερού που χρησιμοποιούταν στο παρελθόν. Αποτελείται σε πολλές περιπτώσεις από σιδεροσωλήνες, πλαστικούς σωλήνες PVC, αλλά και αμιαντοσωλήνες ηλικίας άνω των πενήντα ετών.

Παραδοτέα έργου

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

α) Τους αγωγούς ύδρευσης (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες) σε όλη την έκταση του οικισμού εντός του πολεοδομικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών νοτίως του οικισμού και της Ν.Ε.Ο. Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου (ΒΟΑΚ) όπου εντοπίζεται μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, αποτελούμενο από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 16 και 20 Atm


β) Τον αγωγό μεταφοράς νερού από την παροχή του δικτύου του Διυλιστηρίου του Φράγματος Αποσελέμη


γ) Τις συσκευές ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες, εκκενώσεις, πυροσβεστικοί κρουνοί) και τα αντίστοιχα φρεάτια,


δ) Την αντικατάσταση και την αναδόμηση των παροχών ύδρευσης των καταναλωτών, καθώς και


ε) νέα δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 180κ.μ. με όλο τον εξοπλισμό της, σε παραχωρημένο χώρο στο Δήμο Χερσονήσου εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Καθηγητών η οποία θα καλύψει τις ανάγκες όλου του οικισμού.

Στόχοι - Οφέλη

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συμβολή της πράξης στον Ειδικό Στόχο 11 της πρόσκλησης– «Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης», καθώς και στο Δείκτη Αποτελεσμάτων Τ3111 «Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού» καθώς με σαφήνεια θα βελτιώσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του διατιθέμενου νερού ύδρευσης της περιοχής με ταυτόχρονη εξοικονόμηση και προστασία του υδατικού πόρου. Συγκεκριμένα, από απολογιστικά στοιχεία για τις καταναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019, από 370 υδρόμετρα καταναλώθηκαν (καταγράφηκαν σε υδρόμετρα) 67.404 κυβικά νερού, για τα οποία εκτιμάται ότι αντλούνται 96.291 κυβικά νερού (θεωρώντας τις απώλειες στο 30%), διαμορφώνοντας το δείκτη Τ3111 σε 264 κυβικά ανά ημέρα. Ο δείκτης CO18 βάσει των στοιχείων που προηγήθηκαν για τον ωφελούμενο πληθυσμό, διαμορφώνεται σε 2.781 κατοίκους.

Τέλος το εν λόγω έργο είναι συμβατό με τα μέτρα που προτείνονται και περιλαμβάνονται στο διαχειριστικό σχέδιο λεκανών απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 418/26-02-2020 (956/03-03-20 πρωτόκολλο ΔΕΥΑΧ) έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που επισυνάπτεται.

Βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011 ο De Facto* πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε 1.018 κατοίκους, ενώ βάσει της απογραφής του 2001 ήταν 550 κάτοικοι. Επομένως ο πληθυσμός το 2021 που είναι το έτος έναρξης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή των προηγούμενων ετών, ανέρχεται σε 1.884 κατοίκους.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ, στον οικισμό του Καρτερού υπάρχουν επιπλέον 377 κλίνες εξυπηρέτησης τουριστών από ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, ενώ υπάρχει και ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός των Καθηγητών, σε παραχωρημένο χώρο του οποίου κατασκευάζεται και η νέα δεξαμενή εξυπηρέτησης όλου του οικισμού. Ο συνεταιρισμός βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένη φάση κατασκευής και αποτελείται από 130 οικόπεδα τα οποία πολλαπλασιαζόμενα με τέσσερις κατοίκους κατά μέσο όρο ανά οικόπεδο μας δίνουν άλλους 520 εξυπηρετούμενους κατοίκους.

Συνεπώς ο εκτιμώμενος συνολικός ωφελούμενος πληθυσμός από την κατασκευή του έργου και με δεδομένο ότι από ένα έργο ύδρευσης επωφελείται το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, ανέρχεται σε 2.781 κατοίκους

Back to list