Αποχέτευση Γουρνών

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός

2.414.529,73 €

Επιλέξιμη δαπάνη

2.346.700,67 €

Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

67.829,06 €

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Γουρνών, του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς καθώς και δύο αντλιοστασίων, μέχρι τη θέση της προβλεπόμενης υπό κατασκευή ΕΕΛ στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου.

Ειδικότερα τα εσωτερικά δίκτυα του εν λόγω οικισμού δεδομένων των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται στην υιοθέτηση αποκλειστικά βαρυτικών δικτύων θα κατασκευασθούν εν μέρει με την μέθοδο της αναρρόφησης. Αναλυτικότερα τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα του οικισμού θα αποτελούνται από δίκτυα αναρρόφησης συνολικού μήκους 4.008 μέτρων και βαρυτικά αποχετευτικά δίκτυα συνολικού μήκους 20.225 μέτρων.

Τα λύματα του οικισμού θα συγκεντρώνονται μέσω κεντρικών αποχετευτικών αγωγών μέχρι τα όριά του και μέσω εξωτερικού δικτύου αγωγών κατάθλιψης συνολικού μήκους 6.459 μέτρων θα οδηγούνται προς την ΕΕΛ. Οι αγωγοί αποχέτευσης έχουν διαστασιολογηθεί για χρονικό ορίζοντα 40ετίας.

Επισης περιλαμβάνεται και η κατασκευή 2 αντλιοστασίων: ένα μικτό που θα εξυπηρετεί το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο (βαρυτικό-κενού) και ένα καταθλιπτικό για το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων προς την ΕΕΛ.

Παραδοτέα έργου

Το τελικό παραδοτέο της πράξης περιλαμβάνει:

  1. Την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του οικισμού Ανάληψης καθώς και την κατασκευή δύο αντλιοστασίων. Συγκεκριμένα προβλέπονται 10.315 μέτρα βαρυτικών αγωγών, 1.103 μέτρων καταθλιπτικών αγωγών και 4.383 μέτρων δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού(μέτρα σκάμματος).
  2. Την κατασκευή των δικτύων των οικισμών Αγριανά και Χατζανά. Συγκεκριμένα προβλέπονται 7.560 μέτρα βαρυτικών αγωγών και 570 μέτρων καταθλιπτικών αγωγών.
  3. Την κατασκευή των τριών νέων αντλιοστασίων Α1, Α4 και Α6 του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου καθώς και των απαραίτητων αγωγών μεταφοράς προς την ΕΕΛ. Συγκεκριμένα προβλέπονται 347 μέτρα βαρυτικών αγωγών και 1.386 μέτρων δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού(μέτρα σκάμματος).

Συνολικά, προβλέπονται 25.664 μέτρα δικτύων ακαθάρτων από τα οποία τα 15.801 μέτρα κατασκευάζονται στην Ανάληψη, τα 8.130 μέτρα στα Αγριανά-Χατζανά και τα 1.733 μέτρα στο Λιμένα Χερσονήσου. Επίσης θα κατασκευαστούν πέντε νέα αντλιοστάσια.

Στόχοι - Οφέλη

Σκοπός του έργου είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος συλλογής και μεταφοράς των παραγόμενων αστικών λυμάτων του οικισμού Γουρνών του Δήμου Γουβών.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι στον εν λόγω οικισμό δεν υφίστανται δίκτυα συλλογής ακαθάρτων και τα παραγόμενα λύματα καταλήγουν σε βόθρους – σηπτικούς ή απορροφητικούς – τα προϊόντα εκκένωσης των οποίων τις περισσότερες φορές διατίθενται ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Από τη διάθεση των λυμάτων, δημιουργείται κίνδυνος εκδήλωσης επιδημικών ασθενειών με άμεση επίπτωση στην υγεία των κατοίκων.

Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται επιτακτική και ταυτόχρονα ζωτική ανάγκη για τη συνολική επίλυση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων οικιακών αποβλήτων, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ρύπανσης, μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής, ενώ παράλληλα θα έχουμε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αλλά και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, δίνοντάς της νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι στόχοι που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος (επιφανειακά και υπόγεια νερά) από την αστική ρύπανση, η αποφυγή

δημιουργίας εστιών μόλυνσης και η ελεγχόμενη διάθεση των εκροών στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής.

Επιπλέον, θα επιτευχθεί αισθητική αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και συνεπώς αποφυγή εκδήλωσης επιδημικών ασθενειών. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ θα πληρούνται οι όροι διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτοί ορίζονται από το υφιστάμενο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.

Back to list