Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κοκκίνι Χάνι – Βαθειανού Κάμπου

*Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία της δημοπράτησης

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός

4.658.266,09 €

Επιλέξιμη δαπάνη

4.658.266,09 €

Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

- €

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Καρτερού και Χάνι του Κοκκίνη -Βαθειανός Κάμπος του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η κατασκευή της ΕΕΛ θα γίνει σε έκταση 22,5 στρεμμάτων περίπου, νότια του οικισμού των Γουρνών, σε απόσταση από τους οικισμούς των Γουρνών και Χάνι του Κοκκίνη – Βαθειανός Κάμπος περίπου 700 μ. και 1.700 μ. αντίστοιχα. Η απόσταση της ΕΕΛ από το παρακείμενο ρέμα που ορίζεται ως αποδέκτης είναι περίπου 300 μ.

Παραδοτέα έργου

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας τυχόν απαιτείται
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
  • την κατασκευή οδοποιίας εντός της ΕΕΛ
  • την κατασκευή των αγωγών διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
  • τη δοκιμαστική λειτουργία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών
  • τη συντήρηση του έργου μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής

Στόχοι - Οφέλη

Οι στόχοι που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος(επιφανειακά και υπόγεια νερά, θαλάσσια ύδατα) από την αστική ρύπανση, η αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και η ελεγχόμενη διάθεση των εκροών στους παρακείμενους φυσικούς αποδέκτες.

Επιπλέον, θα επιτευχθεί αισθητική αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και συνεπώς αποφυγή εκδήλωσης επιδημικών ασθενειών. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ θα πληρούνται οι όροι διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτοί ορίζονται από το υφιστάμενο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στην περιοχή αναπτύσσεται έντονη παραθεριστική και τουριστική δραστηριότητα οπότε τίθεται εντονότερα η αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήματος της αποχέτευσης.

Ο προβλεπόμενος ωφελούμενος πληθυσμός αιχμής 20ετίας φτάνει τους 9.929 ισοδύναμους κατοίκους.

Back to list