Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς στην ΕΕΛ Δ. Χερσονήσου και Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων Α1, Α4, Α6 οικισμού Λιμένα Χερσονήσου

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός

3.697.917,58 €

Επιλέξιμη δαπάνη

3.579.044,38 €

Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

118.873,20 €

Φυσικό αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων των οικισμών Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς στην ΕΕΛ Δ.Χερσονήσου συνολικού μήκους 25.664 μέτρων. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων Αντλιοστασίων για τις ανάγκες της περιοχής της Ανάληψης καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών αντλιοστασίων του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου. Συγκεκριμένα, στον Λιμένα Χερσονήσου θα κατασκευαστούν εκ’ νέου σε γειτονικές θέσεις τα αντλιοστάσια Α1 και Α4 προς αντικατάσταση των παλαιών, ενώ θα κατασκευαστεί εξ’ αρχής και ένα μικρό αντλιοστάσιο, το Α6, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα δύο για την αποχέτευση ενός τμήματος της περιοχής.

Παραδοτέα έργου

Το τελικό παραδοτέο της πράξης περιλαμβάνει:

  1. Την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του οικισμού Ανάληψης καθώς και την κατασκευή δύο αντλιοστασίων. Συγκεκριμένα προβλέπονται 10.315 μέτρα βαρυτικών αγωγών, 1.103 μέτρων καταθλιπτικών αγωγών και 4.383 μέτρων δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού(μέτρα σκάμματος).
  2. Την κατασκευή των δικτύων των οικισμών Αγριανά και Χατζανά. Συγκεκριμένα προβλέπονται 7.560 μέτρα βαρυτικών αγωγών και 570 μέτρων καταθλιπτικών αγωγών.
  3. Την κατασκευή των τριών νέων αντλιοστασίων Α1, Α4 και Α6 του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου καθώς και των απαραίτητων αγωγών μεταφοράς προς την ΕΕΛ. Συγκεκριμένα προβλέπονται 347 μέτρα βαρυτικών αγωγών και 1.386 μέτρων δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού(μέτρα σκάμματος).

Συνολικά, προβλέπονται 25.664 μέτρα δικτύων ακαθάρτων από τα οποία τα 15.801 μέτρα κατασκευάζονται στην Ανάληψη, τα 8.130 μέτρα στα Αγριανά-Χατζανά και τα 1.733 μέτρα στο Λιμένα Χερσονήσου. Επίσης θα κατασκευαστούν πέντε νέα αντλιοστάσια.

Στόχοι - Οφέλη

Οι στόχοι που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να είναι η προστασία τουυδάτινου περιβάλλοντος (επιφανειακά και υπόγεια νερά) από την αστική ρύπανση, η αποφυγήδημιουργίας εστιών μόλυνσης και η ελεγχόμενη διάθεση των εκροών στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής.

Το προτεινόμενο έργο θα αποτελέσει μια πολύ σημαντικήπαρέμβασης για το Δημοτικό Διαμέρισμα της Χερσονήσου. Αφενός θα ενταχθούν στοσύστημα της αποχέτευσης σημαντικά κομμάτια της περιοχής που σήμερα δεν αποχετεύονται καθόλου καιαφετέρου θα βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων αλλάκαι του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου αποχέτευσης, έτσι ώστε μετά την παρέμβαση το όλο σύστημα ναμπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά, χωρίς οχλήσεις και προβλήματα τον μεγάλο όγκο αστικώνλυμάτων αλλά και των πολλών βοθρολυμάτων της ευρύτερης περιοχής την οποία εξυπηρετεί.

Επίσης, ηαναβάθμιση και η επέκταση της ΕΕΛ θα προσφέρει πολύ σημαντικές ποσότητες νερού με ποιότητα κατάλληλη για άρδευση αγροτικών περιοχών ελαιοδέντρων, εξοικονομώντας πολύτιμους υδατικούς πόρους για την ύδρευση του κοινού.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι κατ’ αρχήν ο πληθυσμός των οικισμών Ανάληψη, Αγριανά και Χατζανάπου δεν διαθέτουν καθόλου αποχέτευση αλλά και το σύνολο του πληθυσμού και των τουριστών της ευρύτερης περιοχής του Δ.Δ. Χερσονήσου, τόσο μέσω της επέκτασης-αναβάθμισης της ΕΕΛ και τωναντλιοστασίων όσο και μέσω του οφέλους που προκύπτει από την προστασία του υδροφόρου ορίζοντααπό την μόλυνση και την εξοικονόμηση λόγω άρδευσης με επεξεργασμένα νερά.

Back to list