Αναβάθμιση – Επέκταση Ε.Ε.Λ Χερσονήσου & Υφιστάμενων Αντλιοστάσιων Χερσονήσου & Επέκταση σε νέες Περιοχές

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός

2.705.705,45 €

Επιλέξιμη δαπάνη

2.705.705,45 €

Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

- €

Φυσικό αντικείμενο

Περιλαμβάνει την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής της Χερσονήσου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή μιας επιπλέον γραμμής επεξεργασίας λυμάτων παράλληλα με τις υπάρχουσες καθώς και παρεμβάσεις στα καίρια σημεία της εγκατάστασης, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.

Παραδοτέα έργου

Το τελικό παραδοτέο της πράξης περιλαμβάνει:

Τα έργα αναβάθμισης – επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Χερσονήσου, που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού 6.868 ισοδύναμων κατοίκων (Α’ Φάση – θέρος 20ετίας), με δυνατότητα επέκτασης για 9.509 ισοδύναμους κατοίκους (Β’ Φάση – θέρος 40ετίας), αποτελούνται συνοπτικά από τα κάτωθι επιμέρους τμήματα :

1. Έργα εισόδου και Προεπεξεργασίας, όπου περιλαμβάνονται:

  • η κατασκευή νέου φρεατίου εισόδου
  • η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Compact μονάδων προεπεξεργασίας λυμάτων, που περιλαμβάνουν εσχάρωση – εξάμμωση – λιποσυλλογή, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Compact μονάδων λεπτοεσχάρωσης
  • η κατασκευή της διθάλαμης Δεξαμενής Εξισορρόπησης, του Αντλιοστασίου Εξισορρόπησης και του φρεατίου τοποθέτησης παροχόμετρων πλησίον αυτής.
  • η κατασκευή της νέας εγκατάστασης απόσμησης, η οποία θα επεξεργάζεται αέρα από τη Δεξαμενή Εξισορρόπησης, το Α/σιο Εξισορρόπησης και τις Compact μονάδες προεπεξεργασίας και λεπτοεσχάρωσης
  • η προμήθεια και τοποθέτηση όλου του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού, όπως Εγχυτήρες αέρα (flow-jet), αναδευτήρες λυμάτων, αντλίες κλπ
  • Η θεμελιακή γείωση, καθώς και οι διάφορες απαραίτητες ισοδυναμικές συνδέσεις
  • Το οργανικό υλικό πλήρωσης του τοπικού συστήματος απόσμησης, το σύστημα διαβροχής (εφύγρανσης) του βιολογικού υλικού και η αποχέτευση στραγγιδίων του βιόφιλτρου.

 

2. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, όπου περιλαμβάνονται:

  • η κατασκευή νέου φρεατίου μερισμού παροχής.
  • η κατασκευή των Δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας (βιολογικής αποφωσφόρωσης, νιτροποίησης, απονιτροποίησης, διήθησης με μεμβράνες MBR κλπ), των Αντλιοστασίων ανακυκλοφορίας νιτρικών και ανακυκλοφορίας ιλύος καθώς και της διάταξης μεταφοράς περίσσειας ιλύος και του Μηχανοστασίου της Βιολογικής Επεξεργασίας
  • η προμήθεια και τοποθέτηση όλου του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού, όπως αντλίες, φυσητήρες, διαχυτήρες αέρα κλπ.
  • η τοποθέτηση υποπίνακα στο Μηχανοστασίου Βιολογικής επεξεργασίας
  • η εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας, οι γειώσεις και οι απαραίτητες ισοδυναμικές συνδέσεις
  • η εγκατάσταση του φωτισμού και των ρευματοδοτών

 

3. Η κατασκευή κεκλιμένου στεγάστρου κατ’ επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου αφυδάτωσης, όπου περιλαμβάνονται:

  • η κατασκευή του προαναφερθέντος κεκλιμένου στεγάστρου.
  • η τοποθέτηση επιστέγασης στο κεκλιμένο στέγαστρο, με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης

 

4. Κτίριο χημικών, όπου περιλαμβάνονται :

  • η κατασκευή του κτιρίου χημικών και του φρεατίου συγκέντρωσης στραγγιδίων
  • η τοποθέτηση κουφωμάτων και θυρών
  • η προμήθεια και τοποθέτηση του πιεστικού συγκροτήματος
  • οι δοσομετρικές αντλίες των χημικών που θα χρησιμοποιηθούν στις Δεξαμενές Χλωρίωσης και Αποχλωρίωσης και οι αντίστοιχες Δεξαμενές αποθήκευσής τους

 

5. Μονάδα Χλωρίωση – Αποχλωρίωση λυμάτων, όπου περιλαμβάνονται:

  • η κατασκευή νέας Δεξαμενής Χλωρίωσης μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης απολυμαντικού μέσου)
  • η κατασκευή Φρεατίου Αποχλωρίωσης μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης αποχλωριωτικού μέσου, αναμίκτης φρεατίου)
  • η τοποθέτηση αναδευτήρα και μετρητή υπολειμματικού χλωρίου στο Φρεάτιο Αποχλωρίωσης.

6. Μονάδα Μεταερισμού – Βιομηχανικού νερού, όπου περιλαμβάνονται:

  • η κατασκευή της νέας Δεξαμενής Μεταερισμού – Βιομηχανικού νερού
  • η τοποθέτηση μετρητή διαλυμένου οξυγόνου

 

7. Το Αντλιοστάσιο Εκτροπής Λυμάτων (εντός Φρεατίου Λιπών Υφιστάμενου Κτιρίου Εξάμμωσης – Εσχάρωσης) Από Υφιστάμενη ΕΕΛ προς την επέκταση της και πλαγιοκαλυψη και επικαλυψη του υφιστάμενου κτιρίου Εσχάρωσης – Εξάμμωσης, όπου περιλαμβάνονται:

  • η κατασκευή του φρεατίου δικλείδων
  • οι αντλίες τροφοδοσίας λυμάτων
  • τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα του νέου αντλιοστασίου εκτροπής λυμάτων
  • η κατασκευή και τοποθέτηση νέας πλαγιοκάλυψης, επικάλυψης και νέων τεγίδων στην υφιστάμενη εγκατάσταση (κτίριο) Εξάμμωσης – Εσχάρωσης.

 

8. Αναβάθμιση του συστήματος προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων, όπου περιλαμβάνονται:

  • οι υποβρύχιες αντλίες και οι υποβρύχιοι αναδευτήρες
  • η προμήθεια και εγκατάσταση μίας Compact μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, που περιλαμβάνουν υποδοχή – εσχάρωση – εξάμμωση βοθρολυμάτων και λιθοπαγίδων
  • η κατασκευή νέου φρεατίου τοποθέτησης των λιθοπαγίδων.

 

9. Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος απόσμησης, όπου περιλαμβάνονται:

  • η κατασκευή της νέας εγκατάστασης απόσμησης
  • η αντικατάσταση μέρους του δικτύου απόσμησης από νέο αγωγό PVC-U.
  • το οργανικό υλικό πλήρωσης του τοπικού συστήματος απόσμησης, το σύστημα διαβροχής (εφύγρανσης) του βιολογικού υλικού και η αποχέτευση στραγγιδίων του βιόφιλτρου
  • ο Η/Μ εξοπλισμός του βιόφιλτρου και του συστήματος σωληνώσεων διάχυσης αέρα.

 

10. Βοηθητικές εγκαταστάσεις – δίκτυα υποδομής – διαμόρφωση χώρου, ήτοι :

  • οι σωληνώσεις των δικτύων μεταφοράς λυμάτων, πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης και του δικτύου άρδευσης εντός της επέκτασης της ΕΕΛ και οι σωληνώσεις εντός των μονάδων
  • η αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου, μέσω φυτοκάλυψης (δέντρα, θάμνοι)
  • η κατασκευή εσωτερικού δικτύου οδοποιίας – αποχέτευσης ομβρίων
  • η αποκατάσταση – επέκταση βοηθητικών δικτύων (αποχέτευσης, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων, πυρόσβεσης)
  • το δίκτυο και οι διατάξεις εξωτερικού φωτισμού.

 

11. Αναβάθμιση κτιρίου Ενέργειας, μέσω:

  • τοποθέτησης Γενικού πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ)
  • τροποποιήσεων του υφιστάμενου πίνακα για την τροφοδοσία του νέου
  • καθαιρέσεων και διευθετήσεων των χώρων για την τοποθέτηση του Γ.Π.Χ.Τ

 

12. Σύστημα αυτοματισμών και ελέγχου, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της ΕΕΛ

Στόχοι - Οφέλη

Οι στόχοι που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος (επιφανειακά και υπόγεια νερά) από την αστική ρύπανση, η αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και η ελεγχόμενη διάθεση των εκροών στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής.

Το προτεινόμενο έργο θα αποτελέσει  μια πολύ σημαντική παρέμβαση  για το Δημοτικό Διαμέρισμα της Χερσονήσου. Αφενός θα ενταχθούν στο σύστημα της αποχέτευσης σημαντικά κομμάτια της περιοχής που σήμερα δεν αποχετεύονται καθόλου και αφετέρου θα βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων αλλά και του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου αποχέτευσης, έτσι ώστε μετά την παρέμβαση το όλο σύστημα να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά, χωρίς οχλήσεις και προβλήματα τον μεγάλο όγκο αστικών λυμάτων αλλά και των πολλών βοθρολυμάτων της ευρύτερης περιοχής την οποία εξυπηρετεί.

Επίσης, η αναβάθμιση και η επέκταση της ΕΕΛ  θα προσφέρει πολύ σημαντικές ποσότητες νερού  με ποιότητα κατάλληλη για άρδευση αγροτικών περιοχών ελαιοδέντρων, εξοικονομώντας πολύτιμους υδατικούς πόρους για την ύδρευση του κοινού.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι κατ’ αρχήν ο πληθυσμός των οικισμών Ανάληψη, Αγριανά και Χατζανάπου δεν διαθέτουν καθόλου αποχέτευση αλλά και το σύνολο του πληθυσμού και των τουριστών της ευρύτερης περιοχής του Δ.Δ. Χερσονήσου, τόσο μέσω της επέκτασης-αναβάθμισης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων όσο και μέσω του οφέλους που προκύπτει από την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από την μόλυνση και την εξοικονόμηση λόγω άρδευσης με επεξεργασμένα νερά.

Back to list