Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΕΥΑΧ: 2897032407
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΕΥΑΧ: 2897032407
language

«Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 198.360,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ καθώς και η προμήθεια υδρομέτρων για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών και την αντικατάσταση υφιστάμενων υδρομέτρων που έχουν υποστεί βλάβη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο τον υλικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προμήθεια όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στα τεύχη της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του συστήματος.

Προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 28 / 03 / 2024 και ώρα 14:00.

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα αποτελεί η προσκόμιση των δειγμάτων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (παράρτημα 2). Τα δείγματα θα πρέπει να υποβληθούν στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες εγγύηση ύψους 2% επι της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (3.960,00 €), με διάρκεια ισχύος επτά (7) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή να έχουν ημερομηνία λήξης μετά τις 28 / 10 / 2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν και είναι προσβάσιμα στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 346733 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Για να δείτε την Διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ

Start typing to see posts you are looking for.
Μετάβαση στο περιεχόμενο