Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΕΥΑΧ: 2897032407
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΕΥΑΧ: 2897032407
language

«Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει ανοικτό             διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, με τίτλο «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ. Χερσονήσου»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των € 250.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες.

Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 125.000,00 € πλέον ΦΠΑ με την οποία η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης για επιπλέον χρονικό διάστημα 15 μηνών.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι επισκευές και συντηρήσεις των αντλητικών συγκροτημάτων των γεωτρήσεων και γενικότερα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου καθώς και του εξοπλισμού που σχετίζεται με την λειτουργία τους. Συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει :

α. Τις εργασίες ανέλκυσης – αποσύνδεσης, μεταφοράς από και προς τον τόπο της επισκευής και επανατοποθέτησης – σύνδεσης των αντλητικών συγκροτημάτων.

β. Τις εργασίες επισκευής – συντήρησης των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων σε εξειδικευμένο συνεργείο.

γ. Την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και κάθε ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υλικών που σχετίζεται με την καλή λειτουργία ή αναβάθμισή τους.

δ. Την διενέργεια ελέγχου – δοκιμής των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο δοκιμαστήριο.

ε. Την προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εφόσον η επισκευή του υφιστάμενου κριθεί από την υπηρεσία τεχνοοικονομικά ασύμφορη.

στ. Τον έλεγχο λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού υλικού – εξοπλισμού εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ΔΕΥΑΧ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου (εργασίες & υλικά) που   περιγράφεται λεπτομερώς στα τεύχη της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του συστήματος.

Η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η

10 / 07 / 2024. Προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 29 / 07 / 2024 και ώρα 14:00.

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες εγγύηση ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), ισχύος επτά (7) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 28 / 02 / 2025.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Για να δείτε την Διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ.

Start typing to see posts you are looking for.
Μετάβαση στο περιεχόμενο