Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΕΥΑΧ: 2897032407
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΔΕΥΑΧ: 2897032407
language

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων»

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατόπιν αξιολόγησης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων», προϋπολογισμού 100.220,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΧ καθώς και για την εφεδρική λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη και ποσότητες καυσίμων:

  • Πετρέλαιο κίνησης 50.000 Λίτρα
  • Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκταν. 20.000 Λίτρα

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης και 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκταν.

Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 26 / 03 / 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των καυσίμων που περιλαμβάνονται στην προμήθεια.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 2.000,00 € με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή να έχουν ημερομηνία λήξης μετά τις 26 / 07 / 2024.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 3 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν και είναι προσβάσιμα στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 346556 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Για να δείτε την Διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ

Start typing to see posts you are looking for.
Μετάβαση στο περιεχόμενο