Υδρευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η ΔΕΥΑΧ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης των ακινήτων που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς της, με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:

 1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ’ εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
 2. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ, η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από το Διευθυντή της ΔΕΥΑΧ καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης.
 3. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από τη ΔΕΥΑΧ μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και τη δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής από τον ιδιοκτήτη όπως την τοποθέτηση διακόπτη απομόνωσης και βαλβίδας αντεπιστροφής. στην εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση αμέσως μετά τον υδρομετρητή, καθώς και κάθε άλλη υποδομή κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή σύνδεση του ακινήτου.
 4. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και την δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η ΔΕΥΑΧ κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό της μέχρι και το ακίνητο του πελάτη. Η ΔΕΥΑΧ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση καθώς και την διατομή του σωλήνα παροχής από το δίκτυό της μέχρι τη θέση του μετρητή. Η υπόδειξη της θέσης του μετρητή από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΔΕΥΑΧ, εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
 5. Στις πολυώροφες οικοδομές ή σε ακίνητα με αυτοτελείς ιδιοκτησίες η ΔΕΥΑΧ δεν είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει όλες τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένη στην δημιουργία ξεχωριστής διακλάδωσης από το δίκτυο ύδρευσης για κάθε ιδιοκτησία, αλλά δύναται να υδροδοτήσει τα ακίνητα με κοινή διακλάδωση (από το δίκτυο ύδρευσης) και κατασκευή συλλέκτη (κολλεκτέρ) επί του οποίου τοποθετούνται οι μετρητές των ιδιοκτησιών.
 6. Ο τρόπος σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της.
 7. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ μπορεί να αποφασίσει την επέκταση του δικτύου σε ιδιωτικούς δρόμους οι οποίοι ανήκουν σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες συνυπολογίζοντας την οικονομική συνδρομή των αιτούντων. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι για την επέκταση αυτή είναι η έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών, η εκ των προτέρων καταβολή του ποσού που θα καθορίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ και η αποδοχή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της δικτύου αυτού. Οι παραπάνω επεκτάσεις ανήκουν στην κυριότητα της ΔΕΥΑΧ, η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ ως απόρροια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου θεωρείται απόπειρα κλοπής με αποτέλεσμα την διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή προστίμου το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Οι συνιδιοκτήτες των ιδιωτικών δρόμων οφείλουν εξασφαλίσουν τον απρόσκοπτο έλεγχο του δικτύου στο προσωπικό της ΔΕΥΑΧ.
 8. Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων, όπου παρεμβάλλεται ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των καταναλώσεων, η ΔΕΥΑΧ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των καταναλωτών, προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα χρεώνονται στα κοινόχρηστα των καταναλωτών, μετά από ενημέρωσή τους από το Τμήμα καταναλωτών.
 9. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης η ΔΕΥΑΧ έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος “ΤΟΤΕΕ 2411/1986 – Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου – ζεστού νερού”, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, η ΔΕΥΑΧ δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
 10. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, η ΔΕΥΑΧ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή νερό ύδρευσης με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από τη ΔΕΥΑΧ.
 11. Αν, μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η ΔΕΥΑΧ έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή ή την τοποθέτηση πρόσθετου μετρητή παράλληλα με τον υφιστάμενο. Η δαπάνη της μετατροπής ή της νέας σύνδεσης του πρόσθετου μετρητή βαρύνει τον ιδιοκτήτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του υδρευόμενου. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, η ΔΕΥΑΧ έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει, υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει την ΔΕΥΑΧ.
 12. Η πληρωμή για κατασκευή παροχής για μελλοντική χρήση η οποία έγινε στο παρελθόν (πριν την σύσταση της ΔΕΥΑΧ) παύει να ισχύει με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ μπορεί να αποφασίζει για την διαδικασία και τα τέλη σύνδεσης κατά περιοχή, συνεκτιμώντας την διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά το παρελθόν για την κατασκευή και την πληρωμή των παροχών αυτών.
 13. Αίτημα για νέα παροχή υδροδότησης ακινήτου για το οποίο υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

For a new connection με το δίκτυο της Ύδρευσης ο δημότης-ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(Alternatively you can send the supporting documents and the application to the email: info@deyahers.gr)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 1. Για νέα παροχή Ύδρευσης:
 2. Νέα οικοδομή ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:

(a) Αίτηση υδροδότησης (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ)

(b) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου, ότι έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης δηλώνεται κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε σύνδεσης.

(c) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και εκκαθαριστικό της εφορίας (για το ΑΦΜ)

δ) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας.

ε) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

ζ) Φωτοτυπία του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομής, καταστήματος ή της κατοικίας που πρόκειται να συνδεθεί.

 1. Κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955:

(a) Αίτηση υδροδότησης (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ)

(b) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου, ότι έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης δηλώνεται κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε σύνδεσης.

(c) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και εκκαθαριστικό της εφορίας (για το ΑΦΜ)

δ) Βεβαίωση του Προέδρου της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας ή αντίγραφο του εντύπου Ε9, από όπου να προκύπτει η παλαιότητα του κτίσματος.

ε) Φωτογραφία του παλαιού κτίσματος.

στ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση του ιδιοκτήτη διαβιβάζεται στο Γραφείο Καταναλωτών το οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα συντήρησης, εξετάζουν την δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, αν υπάρχει σύνδεση ή η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, αν έχει εξοφληθεί η δαπάνη σύνδεσης και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο. Μετά τον έλεγχο και την κοστολόγηση καλείται ο υδρολήπτης για την οικονομική τακτοποίηση, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατασκευή της παροχής.

Εφόσον στις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται μίσθωση του ακινήτου, θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να προσκομιστούν:

(a) Μισθωτήριο.

(b) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενοικιαστή και εκκαθαριστικό της εφορίας (για το ΑΦΜ).

Στην περίπτωση μίσθωσης η αίτηση υδροδότησης υπογράφεται από κοινού από τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή.

 1. Για εργοταξιακή παροχή:

(a) Αίτηση υδροδότησης (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ).

(b) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο υπεύθυνος του έργου, ότι έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης δηλώνεται κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε σύνδεσης.

(c) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και εκκαθαριστικό της εφορίας (για το ΑΦΜ)

δ) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων μια από τις υπάρχουσες παλιές παροχές, μετατρέπεται σε εργοταξιακή.

Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και η κατασκευή των υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδομής, πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας για οριστική υδροδότηση.

Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από τη ΔΕΥΑΧ για το χρονικό διάστημα που αναφέρει η αρμόδια πολεοδομική αρχή στην άδεια οικοδομής και μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας διακόπτεται η υδροδότηση.

 1. Για παροχή για ειδική δραστηριότητα:

(a) Αίτηση υδροδότησης (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ) στην οποία θα υπάρχει συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.

(b) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου, ότι έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης δηλώνεται κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε σύνδεσης.

(c) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και εκκαθαριστικό της εφορίας (για το ΑΦΜ).

δ) Άδεια από αρμόδια υπηρεσία εφόσον απαιτείται από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας, οι απαιτήσεις της δραστηριότητας σε νερό καθώς και κάθε δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ.

ε) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

3α. Για παροχή για παραλίες – θαλάσσια σπόρ

(a) Αίτηση υδροδότησης (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ) στην οποία θα αναγράφεται και πόσα κυβικά νερού θα καταναλώνονται ημερησίως.

(b) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης δηλώνεται κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε σύνδεσης.

(c) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

δ) Εκκαθαριστικό της εφορίας (για το ΑΦΜ).

ε) Απόφαση παραχώρησης παραλίας από το Δήμο Χερσονήσου ή από την Κτηματική Υπηρεσία

Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ, το οποία λαμβάνει υπόψη της την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.

 1. Για προσωρινή παροχή:

(a) Αίτηση υδροδότησης (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΧ) στην οποία θα υπάρχει συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας.

(b) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου, ότι έλαβε γνώση των Κανονισμών Δικτύων της ΔΕΥΑΧ και των σχετικών με αυτούς αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης δηλώνεται κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε σύνδεσης.

(c) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και εκκαθαριστικό της εφορίας (για το ΑΦΜ)

δ) Άδεια από αρμόδια υπηρεσία εφόσον απαιτείται από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα υδροδότησης και οι απαιτήσεις της δραστηριότητας σε νερό καθώς και κάθε δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ.

ε) Κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ ενιαία για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΧ στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διακόψει την υδροδότηση του και δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός 15 ημερών.

στ) Τοπογραφικό σκαρίφημα του οικοπέδου, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του.

Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την Υπηρεσία. Εάν η κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανάλογα με την περίπτωση της μεταβολής.

 1. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων Δημοτικών ή Δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού
 2. Για Δημοτικά ή Δημόσια έργα με αυτεπιστασία:

(a) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα εκτέλεσης του έργου την περιγραφή των εργασιών, την χρονική διάρκεια και τις εκτιμώμενες ανάγκες νερού.

(b) Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα εκτέλεσης του έργου.

(c) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα εκτέλεσης.

δ) Την Απόφαση του φορέα ή/και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

 1. Για Δημοτικά ή Δημόσια έργα με εργολαβία:

(a) Αίτηση του Αναδόχου εργολάβου του έργου με την περιγραφή των εργασιών, την χρονική διάρκεια και τις εκτιμώμενες ανάγκες νερού.

(b) Την εργολαβική σύμβαση.

(c) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του Αναδόχου εργολάβου ή του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρίες ή κοινοπραξίες που θα προκύπτει από συμπληρωματικά δικαιολογητικά .

δ) Την Απόφαση του φορέα ή/και την έγκριση εκτέλεσης του έργου.

ε) Κατάθεση χρηματικής εγγύησης ή εγγυητικής επιστολής τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ ενιαία για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΧ στην περίπτωση που η σύμβαση του έργου λήξει και ο ανάδοχος εργολάβος δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση .

Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου ή ο Ανάδοχος εργολάβος δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.

Β. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα αναφερόμενα έντυπα και δικαιολογητικά μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF

 • Αίτηση Υδροδότησης in the form of WORD & PDF
 • Declaration in the form of WORD & PDF
 • Δικαιολογητικά για σύνδεση με το Δίκτυο Ύδρευσης PDF

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΧ

The Απόφ. 197/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΨΟΛΝΞ-ΧΒΦ) με θέμα τον Κανονισμό του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ αναφέρει τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΧ. Στον Κανονισμό προβλέπονται οι τεχνικοί όροι και η διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο, οι οικονομικοί όροι καθώς και άλλες διατάξεις σύμφωνα με το Νόμο 1069/80.

 • Απόφ. 197/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΨΟΛΝΞ-ΟΦΘ) «Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑΧ» here

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Καταναλωτών στο τηλ. 28970-32407 (εσωτ. 403, 405, 408, 424) ή να μας στείλετε email στο log@deyahers.gr